ရွင့္ကိုမုန္းတာဆယ့္ႏွစ္ခါ ရိုက္ကြင္းေပၚက ေျပတီဦ၊း ေရႊမံႈရတီ | venuscurves
  • BEAUTY IS ONLY SKIN DEEP!!!!

    ရွင့္ကိုမုန္းတာဆယ့္ႏွစ္ခါ ရိုက္ကြင္းေပၚက ေျပတီဦ၊း ေရႊမံႈရတီ
     ဒါရိုက္တာကိုေဇာ္(အရုဏ္ဦး)ရိုက္ကူးတဲ႔ "ရွင့္ကိုမုန္းတာဆယ့္ႏွစ္ခါ" ရိုက္ကြင္းေပၚက ေျပတီဦ၊း ေရႊမံႈရတီ

    0 comments:

    Post a Comment