၁၉၉၀ မယ္စၾကၤာ၀ဠာ (ေနာ္ေ၀)Mona Grudt, Miss Universe 1990 from Norway!! | venuscurves
 • BEAUTY IS ONLY SKIN DEEP!!!!

  ၁၉၉၀ မယ္စၾကၤာ၀ဠာ (ေနာ္ေ၀)Mona Grudt, Miss Universe 1990 from Norway!!


  ၁၉၉၀ မယ္စၾကၤာ၀ဠာ (ေနာ္ေ၀)
  Mona Grudt, Miss Universe 1990 from Norway!!

  0 comments:

  Post a Comment