ဇတ္လမ္းေဟာင္းေတြမရွိခဲ့ရင္(ခန္ ့စည္သူ၊မင္းေမာ္ကြန္း၊ေဖြးေဖြး၊စိုးျမတ္သူဇာ) | venuscurves
  • BEAUTY IS ONLY SKIN DEEP!!!!

    ဇတ္လမ္းေဟာင္းေတြမရွိခဲ့ရင္(ခန္ ့စည္သူ၊မင္းေမာ္ကြန္း၊ေဖြးေဖြး၊စိုးျမတ္သူဇာ)


    Part_2Part_3Part_4

    0 comments:

    Post a Comment