ပက္ထရစ္ရွာဆုိတဲ့ နာမည္ကို အသံုးခ်ၿပီး လူစိတ္၀င္စားေအာင္ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ဒီၿပိဳင္ပြဲကို မၿပိဳင္ၿပိဳင္ေအာင္ အတင္းဆြဲေခၚလို႔ ၿပိဳင္ခဲ့ရတာလုိ႔ ဆုိလိုက္တဲ့ ပက္ထရစ္ရွာ | venuscurves
  • BEAUTY IS ONLY SKIN DEEP!!!!

    ပက္ထရစ္ရွာဆုိတဲ့ နာမည္ကို အသံုးခ်ၿပီး လူစိတ္၀င္စားေအာင္ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ ဒီၿပိဳင္ပြဲကို မၿပိဳင္ၿပိဳင္ေအာင္ အတင္းဆြဲေခၚလို႔ ၿပိဳင္ခဲ့ရတာလုိ႔ ဆုိလိုက္တဲ့ ပက္ထရစ္ရွာ
    0 comments:

    Post a Comment