Dancing in Dafar | venuscurves
 • BEAUTY IS ONLY SKIN DEEP!!!!

  Dancing in Dafar


  ယာေဖာျမိဳ ့ဟာ အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ ့ေရွးေဟာင္းဆိပ္ကမ္းျမိဳ ့တစ္ျမိဳ ့ျဖစ္ပါတယ္။တဲလ္အဗစ္ျမိဳ ့ရဲ ့အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္ျပီး ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းစာထဲက ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ၾကီး၊ေယာနနဲ ့စိန္ ့ပီတာ စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ ့ဆက္ႏြယ္ေန တဲ့အတြက္ နာမည္ေက်ာ္ပါတယ္။ ဂ်က္ဖာေဒသဟာအစၥေရးပါလက္စတိုင္း လူမ်ိဳးေတြ မ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္ မုန္းတီးမွဳေတြနဲ ့ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ေဒသျဖစ္ပါတယ္။
  ဒီဇတ္လမ္းထဲက ဘဲေလးက်ေခ်သည္ပီယာရဲ ့ဘ၀အိမ္မက္က
  သူ ့ေမြးဖြားရာဇာတိယာေဖာျမိဳ ့မွာ အကသင္တန္းျပန္ဖြင့္ဖို ့ပါ။
  သင္တန္းကာလ ၁၀ပတ္မွာ၁၁ႏွစ္အရြယ္ ပါလက္စတိုင္း၊အစၥေရး၊ဂ်ဴးအစၥေရး ကေလးငယ္ေတြကို အတူတြဲျပီးကဖို ့သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။အကသင္တန္းဟာ  ႏိုင္ငံေရးနဲ ့လူမ်ိဳးေရးကြဲျပားမွဳေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနၾကတဲ့ အေရွ ့အလယ္ပိုုင္းေဒသအေသးစားေလးျဖစ္လာပါတယ္။
  သူတို ့ရဲ ့ရန္သူေတြနဲ့ အတူအကသင္ေနၾကရင္းကေလးေတြဟာမတူကြဲျပားမွဳ၊လူမ်ိဳး၊ဇတ္၊ စတဲ့ စိတ္ထဲကအစြဲအလန္းေတြကိုတြန္းလွန္ၾကရတဲ့အေၾကာင္းေရာေမႊတင္ျပထားပါတယ္။
  ပီယာကသူတို ့ဟာဘာသာေရးရဲ ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမဟုတ္ပဲတစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ပုဂၢလိကတဦးစီအျဖစ္သတ္မွတ္ဖို ့လိုေၾကာင္း၊တေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ေလးစားဖို ့၊ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလးစားဖို ့လိုေၾကာင္းသင္ၾကားေပးခဲ့တယ္။
  ပီယာက ကေလးေတြကိုေျပာငး္လဲေပးႏိုင္ရင္ အနာဂတ္ကိုေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မယ္လို ့ယံုၾကည္တယ္။ကေလးေတြကို အတူကဖို ့၊တစ္ ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ယံုၾကည္ဖို ့သင္ၾကားေပးရင္း အကနဲ ့ေရြ ့လ်ားမွဳအႏုပညာဟာ ႏိိုင္ငံေရး၊လူမ်ိဳး ေရးနယ္နမိတ္ကိုေက်ာ္လြန္ေအာင္ႏိုင္ သြားတဲ့အေၾကာင္းရိုက္ကူးတင္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။
  Renownedထင္ရွားေသာ ballroom dancer Pierre Dulain stars in this charming documentary that offers a unique perspective on the Israeli-Palestinian conflict. Three diverse Jaffa-based schools host Dulain's Dancing Classrooms program. Ballroom basics are taught to an ethnically mixed group of children, the most passionate members of which are trained for a citywide competition. What results is a sweet and incredibly moving tale filled with moments of truth, poignancy and hope.
  is the southern, oldest part of Tel Aviv-Jaffa (since 1950), an ancient port city in Israel. Jaffa is famous for its association with the biblical stories of Solomon, Jonah, and Saint Peter.
  ယာေဖာျမိဳ ့ဟာ အစၥေရးႏိုင္ငံရဲ ့ေရွးေဟာင္းဆိပ္ကမ္းျမိဳ ့တစ္ျမိဳ ့ျဖစ္ပါတယ္။ခရစ္ယာန္ သမၼာက်မ္းစာထဲက ေဆာ္လမြန္ဘုရင္ၾကီး၊ေယာနနဲ ့စိန္ ့ပီတာ စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ ့ဆက္ႏြယ္ေန တဲ့အတြက္ နာမည္ေက်ာ္ပါတယ္။ ဒီဇတ္လမ္းထဲက ဘဲေလးအက ပီယာဟာ သူ ့ရဲ ့ေမြးရပ္ဇာတိ ယာေဖာျမိဳ ့က အစၥ ေရးပါလက္စတိုင္းပဋိပကၡကို
  ယာေဖာျမိဳ ့မွာ ကေလးငယ္ေတြကိုအတူ
  Pierre Dulaine, an internationally renowned ballroom dancer, is fulfilling a life-long dream when he takes his program, Dancing Classrooms, back to his city of birth, Jaffa.  Over a ten-week period, Pierre teaches 11-year-old Palestinian-Israeli and Jewish-Israeli children to dance together and compete together.  The film explores the complex stories of three different children, who are forced to confront issues of identity, segregation and racial prejudice, as they dance with their enemy. The classroom becomes a microcosm of the Middle East's struggle to work together harmoniously while still caught in the politics of the region and race. With the guidance of Pierre, the children, who live uneasily side-by-side, learn to dance together and trust one another. Dancing In Jaffa offers an up-close-and-personal perspective of how the future might unfold if the art of movement and dance could triumph over the politics of history and geography.
  ႏုိင္ငံတကာမွာထင္ရွားတဲ့ ဘဲေလးကေခ်သည္ ပီယာရဲ ့ဘ၀အိပ္မက္က သူ ့ေမြးဖြားရာဇာတိယာေဖာျမိဳ ့အကသင္တန္းျပန္ဖြင့္ဖို ့ပါ။
  ၁၀ပတ္မွာ၁၁ႏွစ္အရြယ္ ပါလက္စတိုင္း၊အစၥေရး၊ဂ်ဴးအစၥေရး ကေလးငယ္ေတြကို အတူတြဲျပီးကဖို ့သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။
  ဒီဇတ္လမ္းထဲမွာ သူတို ့ရဲ ့ရန္သူေတြနဲ့ အတူအကသင္ေနၾကရင္း
  ကေလးေတြရဲ ့မတူကြဲျပားမွဳ၊လူမ်ိဳး၊ဇတ္၊ စတဲ့ စိတ္ထဲကအစြဲအလန္းေတြကိုတြန္းလွန္ၾကရတဲ့အေၾကာင္းေရာေမႊတင္ျပထားပါတယ္။
  အကသင္တန္းဟာ အေရွ ့အလယ္ပိုင္းေဒသရဲ ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ ့လူမ်ိဳးေရးကြဲျပားမွဳေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနၾကတဲ့ ေဒသရဲ ့ အေသးစားေလးျဖစ္လာပါတယ္။ ပီယာက ကေလးေတြကို အတူကဖို ့၊တစ္ ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ယံုၾကည္ဖို ့သင္ၾကားေပးရင္း အကနဲ ့ေရြ ့လ်ားမွဳအႏုပညာဟာ ႏိိုင္ငံေရး၊လူမ်ိဳး ေရးနယ္နမိတ္ကိုေက်ာ္လြန္ေအာင္ႏိုင္ သြားတဲ့အေၾကာင္းရိုက္ကူးတင္ျပထားတာျဖစ္ပါတယ္။

  Cultural Significance


  For generations Jaffa has been defined by inter-cultural hostility and hatred. Its inhabitants live uncomfortably side by side with an underlying state of constant tension and no visible end in sight. Dancing in Jaffa shares the story of Pierre Dulaine, an internationally renowned ballroom dancer as he returns to his birthplace, Jaffa, to fulfill his lifelong dream of teaching Jewish and Palestinian-Israeli children to dance together. As Pierre overcomes the challenges of uniting children living in conflict, Dancing in Jaffa shines a light on the power of dance to mend these divides. Pierre teaches the children life skills through ballroom dance including: etiquette, self-esteem, respect for others and self respect. They learn to regard each other as individuals rather than members of religious factions. Pierre believes if you change the children, you change the future. He is able to show the power of the arts and that even when dealing with the most dire cultural conflicts, there is always hope.
  ဂ်က္ဖာေဒသမွာ မ်ိဳးရုိးစဥ္ဆက္ မုန္းတီးမွဳေတြနဲ ့ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ေဒသျဖစ္ပါတယ္။
  ႏိုင္ငံတကာမွာေက်ာ္ၾကားတဲ့ဘဲေလးအကပညာရွင္ပီယာရဲ ့ဘ၀အိမ္မက္က သူ
  သူတို ့ဟာဘာသာေရးရဲ ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမဟုတ္ပဲ ပုဂၢလိကတဦးစီအျဖစ္သတ္မွတ္ဖို ့လိုေၾကာင္းသင္ၾကားခဲ့ရတယ္။တေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ေလးစားဖို ့၊ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေလးစားဖို ့၊
  ပီယာက ကေလးေတြကိုေျပာငး္လဲေပးႏိုင္ရင္ အနာဂတ္ကိုေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မယ္လို ့ယံုၾကည္တယ္။  0 comments:

  Post a Comment