Miss Universe Thailand 2013_ Chalita Yaemwannang | venuscurves
 • BEAUTY IS ONLY SKIN DEEP!!!!

  Miss Universe Thailand 2013_ Chalita Yaemwannang


  Chalita Yaemwannang
  Miss Universe Thailand 2013
  MISS UNIVERSE THAILAND 2014 PRESS CONFERENCE

  งานแถลงข่าวการประกวดมีสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2004
  สาวงามผู้สนใจสามารถสมัครได้ในระหว่าง วันศุกร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 19.00 น. ใน 3 ช่องทางด้วยกันคือ
  1.สมัครด้วยตนเอง พร้อมแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ สมัครได้ ณ ลิฟวิ่งแกลเลอรี่ ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
  2.สมัครที่เคาเตอร์ BSC Cosmetology ที่มีสัญลักษณ์ของกองประกวด
  3.Download ใบสมัครผ่าน www.missuniversethailand.com ทั้งนี้ผู้สมัครผ่านระบบ online จะต้องนำหลักฐานเอกสานจริงตามที่ระบุนใบสมัครมาแสดงและ
  ลงทะเบียนอีกครั้งในวันรายงานตัวเพื่อคัดเลือก กรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีผู้ปกครองมาด้วยเพื่อให้ความยินยอม

  คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
  1.เพศหญิงโดยกำเนิด และต้องมีสัญชาติไทย ถือบัตรประจำตัวประชาชนของประเทศไทย
  2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปีในวันปิดรับสมัคร ( กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง )
  3.ต้องเป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรส - งานเลี้ยง / พิธีแต่งงาน หรือการใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามีภรรยา ไม่เคยตั้งครรภ์ และ/หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
  4.มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ต้องอ่านเขียนพูดและเข้าใจภาษาไทยได้อย่างดี
  5.ต้องไม่เคยถ่ายภาพศิลป์กึ่งเปลือย/โป๊เปลือยหรือภาพที่เข้าข่ายล่อแหลมตีพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก่อน
  6.ต้องไม่เคยประกอบอาชีพ รับงานพิเศษ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจเสื่อมเสียต่อจารีตขนบธรรมเนียม ศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทย
  7.เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  8.ต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันปิดรับสมัคร

  PHOTO BY WWW.T-PAGEANT.COM
   
  MISS UNIVERSE THAILAND 2014 PRESS CONFERENCE

  Press to dash there chasing sayu universe Thai land Beauty girl 2004 interested parties can sign up during the Friday 28-Sunday March 30, 2014: 10.00 a.m. to 19.00 during the 3 channels: 1. register yourself with evidence. Application of living Gallery, 3rd floor Siam Paragon 2. application improved BSC Cosmetology is a symbol of 3.Download contest. Applications through thewww.missuniversethailand.com system, applicants are required to present online documents the actual tomb as specified nabai application displayed, and register again for the report to qualify. In case an applicant under the age of 20 years old must have a parent come to consent.

  The properties of those contests 1. female by birth and citizenship must be considered Thai Thailand's Thai identity card 2. age 18 years old minimum and no more than 25 years in the admissions closing date (if under the age of 20 years old need parental consent) 3. must be a single never married-banquet/wedding ceremony or even chan living husbands and wives never pregnant and/or gave birth a child before, but somehow 4. education is not lower than grade. M 6 or equivalent. This is must read, write, speak and understand Thai languages. 5. must never take photos semi naked porn nude art photo/not precarious or published in the media, publications, various types of electronic media, or through the telecast. 6. must never accept occupation or work, as well as conduct that would damage the local customs. Morality of Thai society, 7. as someone with good health. Non-smoking. Nero 8 is not a social disease. to stay in the country, the ongoing Thai not less than 6 months to rumble.

  PHOTO BY WWW.T-PAGEANT.COM

  0 comments:

  Post a Comment